Kaebuse menetlemise kord

Kliendi kaebuse menetlemise kord

Kaebuste menetlemine

Siit dokumendist saad teada, kuidas Sa saad vajadusel esitada kaebuse IPF Digital AS (edaspidi: meie) tegevuse või tegevusetuse peale, kuidas me Sinu kaebust menetleme ning milliste asutuste poole saad pöörduda, kui Sa ei jää rahule meie vastusega.

 1. KUIDAS SA SAAD MEILE KAEBUST ESITADA

Meie kontaktandmed kaebuse esitamiseks on järgmised:

 • telefon: + 372 614 3400
 • e-post: klienditeenindus@credit24.ee
 • posti aadress: Lõõtsa 5, 11415 Tallinn

Sa võid ise valida, millise suhtluskanali kaudu Sa meile kaebuse esitad.

 1. KUIDAS KAEBUST VORMISTADA

Kaebuses tuleb välja tuua:

 • Sinu ees- ja perekonnanimi ning isikukood,
 • Sinu kontaktandmed, kuhu soovid saada vastust (posti aadress, telefoninumber või e-posti aadress),
 • kaebuse esitamise kuupäev,
 • kaebuse aluseks olevad asjaolud, sh viide lepingule, mille alusel või millega seonduvalt kaebuse esitad,
 • kaebuse põhjendused,
 • Sinu nõue või taotlus.

Kaebusele tuleb lisada ka dokumendid, millele kaebuses tuginetakse, kui need ei ole meile vabalt kättesaadavad.

 1. KUIDAS JA KUI KIIRESTI ME SINU KAEBUST MENETLEME

Kui oleme Sinu kaebuse kätte saanud, siis anname sellest Sulle teada. Samuti anname Sulle teada, kui Sinu kaebuses puuduvad kaebuse lahendamiseks vajalikud andmed või dokumendid.

Kui oled esitanud kaebuse suuliselt, siis püüame Sinu probleemi lahendada võimalusel koheselt vestluse käigus. Kui Sinu kaebus vajab siiski põhjalikumat analüüsi või asjaolude tuvastamist, võime paluda Sul esitada kaebuse kirjalikult posti või e-kirja teel.

Vastame Sinu kaebusele reeglina 15 päeva jooksul pärast kaebuse saamist. Kui kaebust ei ole võimalik nimetatud aja jooksul lahendada, teavitame Sind viivituse põhjustest ja uuest vastamise tähtajast, mis ei ole siiski pikem kui 35 tööpäeva.

Vastuse saadame Sulle kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, v.a kui oled esitanud kaebuse suuliselt ning Sa oled nõus suulise vastusega.

Kui Sinu kaebus jääb osaliselt või täielikult rahuldamata, esitame Sulle kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ka kaebuse rahuldamata jätmise põhjendused.

Kui Sinu kaebus rahuldatakse, siis taastame viivituseta Sinu rikutud õigused või pakume Sulle muu lahenduse vastavalt olukorrale.

 1. JÄRELEVALVEASUTUSED, KOHTUVÄLISED MENETLEJAD, KOHUS

Kui Sa ei jää meie vastusega rahule, on Sul õigus pöörduda sõltumatu hinnangu saamiseks või vaidluse lahendamiseks meie üle järelevalvet teostavate asutuste, kohtuväliseid vaidlusi lahendava organi või kohtu poole, kelleks on peamiselt:

 • Finantsinspektsioon – posti aadress: Sakala 4; 15030 Tallinn; kontakttelefon: 668 0500; e-post: info@fi.ee; veebileht: fi.ee.
 • Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet – posti aadress Endla 10A, 10122 Tallinn, telefon  +372 620 1707, e-post: info@ttja.ee, veebileht: ttja.ee.

Kohtuvälise vaidluse lahendamise üksusena tegutseb Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tarbijavaidluste komisjon, kellele saab esitada avalduse otse (veebivormil https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine või e-posti teel avaldus@komisjon.ee) või internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu (http://ec.europa.eu/odr).

 • Andmekaitse Inspektsioon: posti aadress – Tatari 39, 10129 Tallinn; kontakttelefon: 627 4135; e-post: info@aki.ee; veebileht: aki.ee.
 • Kohtud (vastavalt kohtualluvusele) – lisainfo: kohus.ee.