Kaebuse menetlemise kord

Kliendi kaebuse menetlemise kord

Käesoleva kliendi kaebuste menetlemise korra eesmärgiks on teavitada kliente sellest, millises vormis ja sisuga ning milliseid suhtluskanaleid kasutades saab klient krediidiandja (s.o IPF Digital Estonia OÜ) tegevuse või tegevusetuse peale krediidiandjale kaebuse esitada, millal ja kuidas krediidiandja kliendi kaebust menetleb ning millistele järelevalveasutustele, kohtueelsetele menetlejatele ja kohtutele võib klient esitada erapooletu seisukoha saamiseks krediidiandja tegevuse või tegevusetuse peale kaebuse.

Täiendavate küsimuste korral pöörduge palun krediidiandja klienditoe poole (telefon: + 372 614 3400; e-post: klienditeenindus@credit24.ee) või kontorisse (aadress: Lõõtsa 5, 11415 Tallinn).

 1. KAEBUSE ESITAMISE VIIS JA KAEBUSELE ESITATAVAD NÕUDED
  • 1.1. Kliendil on õigus esitada krediidiandjale kaebus tema poolt valitud vormis ja suhtluskanali kaudu. Krediidiandja kontaktandmed on järgmised:
  • 1.2. Klient on kohustatud kaebuse esitamisel välja tooma:
   • kaebuse esitaja isiku- ja kontaktandmed, s.o ees- ja perekonnanime, isikukoodi või selle puudumisel sünniaja ja -koha, elukoha aadressi, telefoninumbri ning (olemasolul) e-posti aadressi;
   • kaebuse esitamise kuupäeva;
   • kaebuse aluseks olevad faktilised asjaolud, sh viite lepingule, mille alusel või millega seonduvalt kaebus esitatakse;
   • kaebuse põhjendused; ning
   • krediidiandjale esitatava nõude või taotluse. Lisaks on klient kohustatud koos kaebusega esitama krediidiandjale ka dokumendid, millele kaebuses tuginetakse, kui need ei ole krediidiandjale vabalt kättesaadavad.
 2. KAEBUSE MENETLEMINE
  • 2.1. Kaebuse saamisel teavitatakse klienti selle menetlusse võtmisest ning menetlemise tähtaegadest või kaebuse menetlusse võtmisest keeldumisest ning selle põhjendusest. Kaebuse menetlusse võtmisest keeldumisest ning selle põhjustest või kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud kaebuse menetlusse võtmisest ning selle menetlemise tähtaegadest teavitatakse klienti kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  • 2.2. Suuline kaebus lahendatakse võimalusel koheselt suuliselt. Kui suulist kaebust ei saa koheselt suuliselt rahuldada, sest see vajab põhjalikumat analüüsi või asjaolude põhjalikumat tuvastamist, on krediidiandjal õigus nõuda kaebuse esitamist kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  • 2.3. Kui kliendi kaebus ei vasta käesoleva korra punktis 1.2 esitatud nõuetele või kui kaebuse õigeks lahendamiseks on vaja tutvuda täiendavate andmete või dokumentidega, on krediidiandjal õigus nõuda kliendilt puuduolevate või täiendavate andmete või dokumentide esitamist.
  • 2.4. Krediidiandja lahendab kaebuse hiljemalt 15 päeva jooksul selle saamisest. Kui kaebust ei ole võimalik nimetatud aja jooksul lahendada, teavitab krediidiandja klienti selle põhjustest ja uuest vastamise tähtajast. Kui kaebus esitati kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, esitab krediidiandja vastava teavituse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
  • 2.5. Krediidiandja vastab kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, v.a kui kaebus on suuline ning klient nõustub krediidiandja suulise vastusega. Kui kaebus jääb osaliselt või täielikult rahuldamata, esitab krediidiandja oma kirjalikus vastuses selle põhjendused.
  • 2.6. Kaebuse rahuldamisel taastab krediidiandja viivituseta kliendi rikutud õigused või pakub kliendile muu lahenduse.
 3. JÄRELEVALVEASUTUSED, KOHTUEELSED MENETLEJAD, KOHUS
  Kui kaebuse menetlemise lõpptulemusena jäävad klient ja krediidiandja eriarvamustele või ei jõua kompromissini, on kliendil õigus pöörduda täiendava sõltumatu hinnangu saamiseks või vaidluse lahendamiseks järgmiste järelevalveasutuste või kohtueelsete institutsioonide (järgnev nimekiri ei ole täielik) poole. Samuti on kliendil õigus esitada krediidiandja vastu nõue kohtusse.

Finantsinspektsioon: postiaadress: Sakala 4; 15030 Tallinn; kontakttelefon: 668 0500; e-post: info@fi.ee; veebileht: www.fi.ee.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametpostiaadress Pronksi 12, 10117 Tallinn, nõuande telefon  620 1707, e-post:info@ttja.ee, veebileht: www.ttja.ee. Kokkuleppele mittejõudmise korral on tarbijal õigus esitada avaldus Tarbijavaidluste lahendamise komisjonile elektrooniliselt läbi veebi https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine) või e-posti teel avaldus@komisjon.ee.

Andmekaitse Inspektsioon: posti aadress: Väike-Ameerika 19, 10129 Tallinn; kontakttelefon: 627 4135; e-post: info@aki.ee; veebileht: www.aki.ee.

Kohus (vastavalt kohtualluvusele): lisainfo: www.kohus.ee.