Privaatsusteade

Privaatsusteates (teade) kirjeldatakse, kuidas me töötleme (nt kogume, kasutame, avaldame, säilitame, edastame, kustutame) Teie isikuandmeid (andmed), ning antakse Teile teavet Teie kui andmesubjekti õiguste kohta.
IPF Digital AS on isikuandmete vastutav töötleja ning vastutab Teie andmete töötlemise ja kaitsmise eest kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), sise-eeskirjade ja põhimõtetega ning kohaldatavate riiklike õigusaktidega.

Teie andmeid võivad vastutava või volitatud töötlejana töödelda teised International Personal Finance plc. Groupi teised tütarettevõtjad (IPFi kontserni kuuluvate äriühingute loetelu on avaldatud aadressil http://www.ipfin.co.uk/en/about-us/our-businesses.html).

Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed

Meie andmed:
IPF Digital AS
Lõõtsa 5, 11415 Tallinn, Eesti
Meie kontaktandmed:
e-post klienditeenindus@credit24.ee
telefon 614 3400
veebisait https://credit24.ee/et/

Oleme ametisse määranud andmekaitseametniku, kellega saab ühendust võtta aadressil privacy@ipfdigital.com

Andmete liigid

Töötleme järgmisi Teie andmete liike:

identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood jms;
dokumendiandmed – dokumendi number, väljaandmis- ja aegumiskuupäev jms;
kontaktandmed – e-post, telefoninumber, postiaadress jms;
isikliku elu andmed – perekonnaseis, lapsed, elukoht jms;
tööelu andmed – tööandja, töökogemus, ametikoht, palk, haridus jms;
asukohaandmed – Teie asukoha GPS-koordinaadid jms;
tarbijakäitumise andmed – laenukäitumise ja laenu tagasimaksmise andmed, IPF-i veebilehe kasutamist puudutavad andmed, ostud, andmed vara kohta (maja, korter, auto jms);
digiandmed – küpsised, IP-aadress, veebisaidid ja tegevus sotsiaalvõrgustikes, muud internetis avalikult kättesaadavad andmed jms;
finantsandmed – pangakonto number, sissetulek, hinnatavad kulud, muud laenud jms.

Kuidas me Teie andmeid kogume?

Kogume Teie andmeid järgmistest allikatest:

 • Teie laenutaotlus meie veebisaitidel või avaldused, mille Te olete esitanud meie partneritele;
 • Teiega toimunud suhtlus telefoni ja e-posti teel või meie veebisaitide iseteeninduses;
 • meie ettevõttesisesed andmebaasid, mis põhinevad varasemate laenude andmetel, kui meil on õigus selliseid andmeid säilitada;
 • päringud mitmesugustest välistest andmebaasidest (täpsustatud allpool).

Kui kaua me Teie andmeid säilitame?
Meil on õigus ja juriidiline kohustus salvestada kõik andmed, mis Te olete meile andnud. Kogume andmed Teie krediiditoimikusse, kus me säilitame neid kõige rohkem seitse aastat alates laenulepingu lõppemisest. Kui me säilitame andmeid muul konkreetsel eesmärgil, on säilitamisaeg kirjas lõigus, mis käsitleb meiepoolset andmete kasutamist, vastava eesmärgi juures. Kui me töötleme Teie andmeid Teie nõusolekul, võime kokku leppida ka teistsuguses säilitamisajas.

Kellele me Teie andmeid avaldame?

Olenevalt andmete töötlemise eesmärgist võime avaldada Teie andmeid eri liiki saajatele, nimelt:
– meie tarnijad,
– krediidikontrolli asutused.
Avaldame Teie andmeid siiski vaid sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik käesolevas teates loetletud eesmärkide täitmiseks, ning üksnes meie lepingulistele partneritele, kellega oleme sõlminud kokkulepped, mis kaitsevad Teie õigusi ja vabadusi seoses Teie isikuandmetega. Meie lepinguliselt volitatud töötlejate loeteluga võite alati tutvuda meie veebisaidil https://credit24.com/ee/volitatud-tootlejad/ või küsida teavet avaldamise kohta, võttes ühendust meie klienditeenindusega.
Teatavatel juhtudel on meil ka juriidiline kohustus avaldada Teie andmeid ametiasutustele (nt uurimisasutused, maksuhaldurid, Tarbijakaitseamet, Finantsinspektsioon), kuid seda üksnes kindlaksmääratud juriidilise kohustuse täitmiseks.

Kus me Teie andmeid töötleme?

Peame oma äritegevuses töötlema Teie andmeid selles teates osutatud tingimuste järgi. Töötleme Teie andmeid ELis ja ka teistes riikides. Kui meie tarnijad töötlevad Teie andmeid riikides, mis ei taga Teie õiguste piisavat kaitset, hindame hoolikalt kõiki asjaolusid ja veendume, et on kehtestatud asjakohased kaitsemeetmed selleks, et Teie õigusi ühelgi viisil ei kahjustataks. Tagame, et on olemas tingimused Teie õiguste teostamiseks ja tulemuslike õiguskaitsevahendite rakendamiseks.

Kuidas me Teie andmeid kasutame?

 • Töötleme Teie andmeid laenulepingu sõlmimiseks ja täitmiseks või Teie soovil enne lepingu sõlmimist toimingute tegemiseks.
  • Enne laenulepingu sõlmimist peate täitma laenutaotluse vormi. Meie süsteem arvutab ja koostab Teie esitatud andmete põhjal Teile laenupakkumise. Pakkumises määratakse kindlaks meie laenulepingu tingimused ning see on vajalik meiepoolseks riskianalüüsiks ja -haldamiseks. Seega, kui Te ei esita laenutaotluses nõutavaid andmeid, ei saa me Teile laenupakkumist teha. Ehkki pakkumine koostatakse automaatselt, vaatab laenuotsuse alati läbi meie töötaja, kes on volitatud ja pädev otsust muutma.
  • Olemasoleva laenulepingu, nt laenulimiidi muutmiseks kogume ja kasutame Teie andmeid, et hinnata Teie usaldusväärsust.
  • Kui oleme sõlminud laenulepingu, kasutame Teie andmeid maksete tegemiseks, milleks me võime esitada Teie andmeid Teie pangale / makseasutustele, et teha Teie nimel makseid.
  • Teie kontaktandmeid kasutades saadame Teile ka teavet ja laenulepingu dokumendid kas otse või telekommunikatsiooni- ja postiteenuste osutajate kaudu.
  • Kui Teil on meie ees laenulepingust tulenevaid täitmata finantskohustusi, on meil õigus meie lepingust tulenevaid rikutud õigusi täitmisele pöörata. Pärast maksetähtaega saadame meie või saadavad meie lepingulised partnerid Teile meeldetuletusi; kui Te meie meeldetuletustele ei vasta, võime avaldada andmeid Teie täitmata finantskohustuste kohta krediidiregistritele, nimelt:
   Creditinfo Eesti AS, Krediidiregister OÜ vastavalt maksehäirete / võlgnevusandmete avaldamise reeglitele.
 • Andmete abil võime esitada ka nõude Teie täitmata kohustuste kohta või anda sellised andmed meie volitatud inkassoteenuste osutaja(te)le. Kui olete oma kohustusi rikkunud, võime säilitada andmeid Teie täitmata kohustuste kohta kuni kümme aastat alates rikkumisest.
 • Töötleme Teie andmeid, et täita oma juriidilisi kohustusi, mis on peamiselt kindlaks määratud isikuandmete kaitse üldmääruses, isikuandmete kaitse seaduses, võlaõigusseaduses, krediidiandjate ja -vahendajate seaduses, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ning teistes kohaldatavates õigusaktides. Seaduslikult nõutavate andmete mitteesitamine ei võimalda meil laenulepingut sõlmida.
  • Enne laenulepingu sõlmimist töötleme Teie kontaktandmeid, andmaks Teile teavet meie finantstoote kohta, et saaksite teha teavitatud otsuse.
  • Järgime vastutustundliku laenuandmise põhimõtet – selleks kogume laenutaotluses Teie finantsandmeid. Kogume Teie finantsandmeid ka muudest allikatest. Näiteks võime i) kontrollida Teie pangakonto andmeid Teie sissetuleku ja kulude suuruse kohta, ii) esitada Teie sissetuleku kontrollimiseks päringu pensioniregistrile ning iii) teha päringuid krediidiandmebaasidesse teiste laenude ja varasema maksekäitumise kohta.
   Kogutud teavet kasutame Teie krediidivõimelisuse hindamiseks. Teil on õigus saada kohest teavet andmete kohta, mida on kasutatud Teie krediidivõimelisuse hindamiseks, ja esitada krediidiotsuse kohta vastuväiteid.
  • Rahapesu tõkestamiseks kogume andmeid Teie ja Teie isikut tõendava dokumendi kohta füüsiliselt või tehniliste vahendite abil ning rahvastikuregistrist. Avaldame teatavad andmed nende hulgast selleks, et kontrollida Teid teatavatest andmebaasidest, ja kasutame kogutud andmeid Teie isikusamasuse kontrollimiseks. Rahapesu tõkestamisega seonduvaid andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat alates laenulepingu lõppemisest.
  • Meil on auditeerimise, maksuaruandluse ja raamatupidamise kohustus. Nende kohustuste täitmiseks avaldame Teie teatavaid andmeid meie finantsnõustajatele, audiitoritele ja teistele teenuseosutajatele, tingimusel et nad alati tagavad Teie andmete konfidentsiaalsuse.
  • On võimalik, et me peame täitma muid õigusaktidest (sealhulgas rahvusvahelistest lepingutest) tulenevaid kohustusi, ja me võime töödelda nende kohustuste täitmisest saadud teavet. Selliseid andmeid töödeldakse alati rangelt sellise juriidilise kohustuse täitmise eesmärgil.
 • Töötleme Teie andmeid otseturunduseks, kui olete juba meie klient. Me töötleme Teie andmeid otseturunduseks elektroonilise side seaduse alusel, et edastada Teile turunduslike pakkumisi samasuguste toodete või teenuste osas. Edastame vastavaid pakkumisi ainult juhul, kui olete meie klient. Kui Te ei soovi saada meie pakkumisi, võite igal ajal esitada meie klienditeenindusele või muu kanali kaudu nõudmise lõpetada Teie kontaktandmete kasutamine vastavate pakkumiste edastamiseks. Sellisel juhul täidame Teie nõudmise mõistliku aja jooksul, mis on vajalik Teie nõudmise käitlemiseks. Teavet selle kohta, kuidas pakkumistest loobuda, esitatakse ka pakkumistes endis.
 • Töötleme Teie andmeid õigustatud huvides. Õigustatud huvid on meie ettevõtte põhjalikult kaalutud huvid oma äritegevuses, sealhulgas pettuste avastamine ja ennetamine (rahapesuvastane järelevalvenimekiri, pettuste ja finantskuritegude avastamine ja ennetamine), teabe ja süsteemi turvalisus (andmete kaotsimineku eest kaitsev tarkvara, pahavara tõkestamine, veebiturvalisus). Veendumaks, et meie huvid on tasakaalus Teie huvidega, teeme iga töötlemistoimingu kohta, milles me andmeid meie õigustatud huvides töötleme, tasakaalutesti. Me töötleme Teie andmeid meie õigustatud huvides järgmistel eesmärkidel:
  • et saata Teile meie toodete ja teenuste kohta isiklikke turunduspakkumisi:
   • Võime kasutada Teie kontaktandmeid, et saata Teile teavet meie toodete ja teenuste kohta, mis sarnanevad nendega, mida me pakume Teile praegu või pakkusime minevikus. Seda võidakse teha e-posti, SMSi või telefoni teel.
  • Et Teid tundma õppida ja saata Teile isiklikke pakkumisi, töötleme Teie isikuandmeid Teie vajaduste ja soovide rahuldamiseks.

Kui Te ei soovi saada meie otseturunduspakkumisi, võite igal ajal esitada meie klienditeenindusele nõudmise lõpetada Teie kontaktandmete kasutamine otseturunduseks. Sellisel juhul täidame Teie nõudmise mõistliku aja jooksul, mis on vajalik Teie nõudmise käitlemiseks. Teavet selle kohta, kuidas turundusteadetest loobuda, esitatakse ka turunduspakkumistes endis.

 • Töötleme Teie andmeid pettuste avastamise süsteemides, et hoida ära finantspettusi.
 • Edastame Teie andmeid meie kontserni organisatsiooni piires, nt haldustoiminguteks, kooskõlas andmete edastamise õiguslike nõuetega.
 • Kogume Teie seadme kohta andmeid, et tagada meie võrgu turvalisus ja jälgida liiklust meie veebisaidil.
 • Töötame välja uusi tooteid ja teenuseid ning optimeerime olemasolevaid tooteid.

Alati, kui me tugineme Teie andmete kasutamisel oma õigustatud huvile, oleme arvesse võtnud ning teadvustanud Teie andmekaitseõigusest tulenevaid huve ja õigusi. Teie õigust privaatsusele kaitstakse alati piisavate kaitsemeetmetega. Teil on õigus esitada vastuväiteid oma andmete meie õigustatud huvides töötlemisele; kui soovite vastuväite esitada, palun võtke ühendust meie klienditeenindusega. Juhime tähelepanu asjaolule, et võime andmete töötlemist jätkata, kui leiame, et meie õigustatud huvid on tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Kui Teie vastuväide rahuldatakse, võib see takistada meil Teie andmeid teataval eesmärgil töödelda ja teenust osutada.

 • Aeg-ajalt võime koguda ja töödelda Teie andmeid Teie nõusoleku alusel. Teie nõusolek on vabatahtlik ja seda küsitakse asjakohaste andmetöötlustoimingute tegemiseks järgmistel eesmärkidel:
 • meie turunduspakkumiste saamine;
 • teiste ettevõtete turunduspakkumiste saamine meilt.

Võite oma nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta meie iseteeninduses või klienditeeninduse kaudu.

Teie õigused

 • Enne kui saate oma õigusi teostada, peame tuvastama Teie isiku, et kaitsta Teie andmeid võimalike pettuste eest.
 • Teie taotlus täidetakse ühe kuu jooksul.
 • Teil on igal ajal õigus saada teavet oma andmete kasutamise eesmärkide, liikide ja allika, saajate ja säilitusaegade ning oma õiguste kohta. Meie lepinguliste volitatud töötlejate kohta, kes Teie andmeid saavad, saate igal ajal teavet veebisaidilt https://credit24.com/ee/volitatud-tootlejad/
 • Teil on õigus pääseda juurde oma andmetele, sealhulgas õigus saada koopia oma andmetest, mida me töötleme.
 • Teil on õigus oma andmeid, mille Te olete meile esitanud laenutaotluses ja mida automaatsete vahenditega töödeldakse, üle kanda. Esitame Teile need andmed masinloetava Exceli failina, et saaksite selle säilitada või avaldada teistele teenuseosutajatele. Te võite meilt ka taotleda oma andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale, kuid seda saame teha üksnes juhul, kui edastamine on tehniliselt võimalik. Kuna Exceli fail sisaldab Teie andmeid, palume Teil andmeid oma seadmes turvaliselt säilitada.
 • Me ajakohastame Teie andmeid, paludes Teil need aeg-ajalt, samuti seadusega nõutavatel juhtudel üle vaadata. Kui leiate, et Teie andmed, mis on meie valduses, on ebaõiged, saate nõuda ebatäpsete andmete parandamist ja puudulike andmete täiendamist. Saate oma andmeid parandada või täiendada, võttes meiega ühendust ja esitades meile õiged või lisaandmed. Kui Teie andmete täpsus on vaidlustatud, saate nõuda oma andmete töötlemise piiramist seni, kuni me nende täpsust kontrollime.
 • Teil on õigus andmete töötlemist piirata. See tähendab, et me salvestame Teie andmed, kuid ei kasuta neid ühelgi muul otstarbel, välja arvatud õigusaktidega lubatud ulatuses. Teil on ka õigus nõuda oma andmete kustutamist, kuid üksnes järgmistel seadusega ettenähtud juhtudel:
  • kui Teie andmed ei ole meile enam vajalikud või on ületanud ettenähtud säilitusaja;
  • kui Te olete tagasi võtnud oma nõusoleku juhul, kui andmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel;
  • kui Te esitate vastuväite Teie andmete meie õigustatud huvides töötlemisele. Piirame töötlemist kuni Teie huvide kontrollimiseni; kui Teie õigused jäävad peale, kustutame Teie nõudmisel Teie andmed;
  • kui andmed tuleb kustutada juriidilise kohustuse täitmiseks;
  • kui andmete töötlemine on ebaseaduslik.
 • Teil on õigus esitada vastuväide otsusele, mis põhineb Teie andmete töötlemisel üksnes automaatsel meetodil, sealhulgas profileerimisel.
 • Teil on õigus meiega igal ajal ühendust võtta, kui leiate, et me oleme rikkunud Teie andmekaitseõigusest tulenevaid õigusi.
 • Kui leiate, et Teie õigusi seoses isikuandmete töötlemisega on rikutud, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (asukoht Tatari 39, 10129 Tallinn; veebisait www.aki.ee) või pädeva kohtu poole.

Ajakohastused

Käesolev teade vaadatakse aeg-ajalt läbi ja seda võidakse muuta (peamiselt seaduste ja andmekaitsetavade järgimiseks). Ajakohastatud versioon avaldatakse meie veebisaidil. Teadet ajakohastati viimati 2018. aasta aprillis.