Lepinguabi

Oleme kokku koondanud küsimused, mis aitavad saada ülevaate Credit24 laenude põhilistest tingimustest, laenu võtmisega kaasnevatest õigustest ja kohustustest, aga ka laenamisega kaasnevatest ohtudest. Tutvu järgneva infoga kindlasti juba enne laenutaotluse esitamist. Kui sul tekib lisaküsimusi enne lepingu sõlmimist või edaspidi, siis võta meie kliendihalduritega julgesti ühendust:

Telefon: 614 3400 E-post: klienditeenindus@credit24.ee Kontor: Lõõtsa 5 Tallinn

1. Millised ohud ja riskid laenu võtmisega kaasnevad?

Peamine risk laenu võtmisel on, et Sa ei suuda lepingus kokkulepitud kohustusi tähtaegselt ja täielikult täita. Makseviivituse korral kaasnevad Sulle aga olulised negatiivsed tagajärjed, muuhulgas kohustuste suurenemine viiviste ja sissenõudekulude näol (lepingu rikkumise tagajärgede osas vaata ka küsimuse 8 vastust).

Seepärast on väga oluline, et kaaluksid enne laenamist hoolega, kas ja millistel tingimustel on laenamine Sulle vajalik ja sobilik! Mõtle läbi ka oma võimalikud elumuutused, mis toovad kaasa Sinu igapäevaste kulude suurenemise (sh pere juurdekasv, üldine kaupade ja teenuste hinnatõus jmt) või sissetulekute vähenemise (sh pensionile jäämine, haigestumine, töötasu vähenemine või töökaotus jmt). Mõtle, kas suudaksid laenu õigeaegselt tagasi maksta ka nendes muutunud oludes.

Oluline on esitada laenutaotluses täielikku teavet ja tõele vastavaid andmeid oma sissetulekute, kohustuste jms kohta, et ka meie saaksime omalt poolt võimalikult õigesti hinnata Sinu krediidivõimelisust ning pakkuda laenu, mis tõesti sobiks Sinu võimaluste ja vajadustega.

Tutvu vastutustundliku laenamise soovitustega kindlasti meie kodulehel.

2. Kust ma saan infot minule pakutava laenu üksikasjade kohta?

Enne laenulepingu sõlmimist esitame Sulle lepingueelse teabe Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehel, mis sisaldab infot Sinu laenulepingu kohta ja tasude kohta, mida pead lepingu alusel maksma. Samuti esitatakse sulle tutvumiseks laenulepingu tingimused. Varu aega ja tutvu lepinguga ning sulle esitatud lepingueelse teabe ja selgitustega, sealhulgas tarbijakrediidi teabelehega! Kaalu hoolikalt, kas pakutavad tingimused vastavad sinu vajadustele ja võimalustele!

Kui soovid lepingu tingimuste kohta lisaselgitusi, võid alati pöörduda oma küsimustega meie klienditeeninduse poole.

3. Kuidas ma saan koopia oma lõplikust laenulepingust?

Saadame laenulepingu dokumendid Sulle vastavalt Sinu soovile e-postiga või posti teel aadressile, mille meile laenutaotluses teatasid.

Kui peaksid oma lepingu eksemplari ära kaotama, siis kirjuta sellest meile ja saadame Sulle laenulepingu dokumentidest uue tasuta koopia.

4. Kas ma saan juba sõlmitud laenulepingust taganeda ja kas see maksab midagi?

Jah. Sul on alati õigus juba sõlmitud laenulepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul lepingu sõlmimisest või kuupäevast, kui said kätte lepingu dokumendid. Lepingust taganemiseks esita meile kirjalik lepingust taganemise avaldus ülaltoodud postiaadressil või e-posti aadressil.

Taganemisavaldusse pane kirja:

 • oma nimi,
 • oma isikukood,
 • lepingu number,
 • avaldus, et soovid lepingust taganeda ja laenu tagastada,
 • kuupäev ja oma allkiri.

Hiljemalt 30 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest pead tagasi maksma kogu laenu ja tasuma laenu tagastamise hetkeks kogunenud intressi. Taganemise eest ei tule maksta muid tasusid ega trahve, kuid meil on õigus küsida meie poolt lepinguga seoses tasutud tagastamatute tasude hüvitamist (nt tasu päringu eest kinnistusraamatu või äriregistri andmebaasis).

5. Kuidas kujuneb lepingus tagasimaksete suurus?

Tagasimaksete suurus sõltub sellest, kui suur on kasutusse võetud laenusumma, kui suur on lepingus intressimäär ja kui pikaks ajaks on laen võetud.

Üldreeglina koosneb iga tagasimakse krediidi põhiosa tagasimaksest ja intressiosa tagasimaksest.

Tagasimaksed toimuvad annuiteetgraafiku alusel. Annuiteetgraafiku põhimõtet rakendame kõigi enda laenude puhul, et tagada võimalus tasuda tagasimakseid igal kuul samas summas. Et see nii saaks olla, moodustub igakuine tagasimakse krediidiperioodi alguses suuremas osas interssist ja väiksemas osas krediidi põhiosa tagasimaksest. Krediidiperioodi jätkudes igal kuul intressiosa osakaal väheneb ja krediidi põhiosa proportsioon suureneb.

Meie laenud on fikseeritud intressiga, mis tähendab, et lepingu perioodi jooksul igakuiste tagasimaksete suurus üldjuhul ei muutu. Krediidikonto lepingu puhul tuleb siiski arvestada, et igakuiste tagasimaksete suurus arvutatakse uuesti iga väljamakse korral.

Väikelaenu lepingus lepitakse kokku konkreetne tagasimakseperiood, mis üldjuhul laenulepingu kehtivuse jooksul ei muutu. Mida pikem on valitav laenu periood, seda väiksem on sama laenusumma puhul igakuise tagasimakse suurus. Krediidikonto lepingu puhul arvestatakse tagasimakse perioodiks 60 kuud viimasest väljamaksest.

6. Kas lepinguga kaasneb mingeid lisakulusid, mis ei sisaldu krediidi kogukulus?

Krediidi kogukulu andmed esitame Sulle lepingu sõlmimisel arvestusega, et lepingut täidetakse vastavalt kokkulepitule. Kui lepingut rikutakse, siis lisandub maksekohustustele viivis ja meeldetuletuskirjade tasud. Viivisemäär on võrdne lepingujärgse intressimääraga. Meeldetuletuskirja maksumusega 5 eurot saadame, kui makseviivitus on kestnud 14 päeva ja võlgnevust ei ole eelnevate tasuta meeldetuletuste peale likvideeritud.

Kui oleme sunnitud pöörduma inkassofirma poole või võla sissenõudmiseks kohtusse, siis võivad kaasnevad täiendavad võla menetlemise kulud (inkassokulu, kohtukulud, täitemenetluse kulud).

7. Mida peaksin tegema, kui ma ei saa teha tagasimakseid?

Võta meiega koheselt ühendust, kui arvad, et Sa ei suuda tagasimakset kokkulepitud ajaks teha. Koos meie klienditeenindajaga saad olukorda arutada ning leida sobiva lahenduse, näiteks:

 • maksepuhkuse kasutamine,
 • laenugraafiku pikendamine, et vähendada kuumakseid,
 • muu kompromissi leidmine vastavalt sinu ja meie võimalustele.

8. Millised võivad olla tagajärjed, kui rikun lepingut?

Kui Sa hilined lepingujärgse maksega, siis lisandub iga viivitatud päeva eest viivis. Samuti saadame Sulle meeldetuletusi, mis võivad olla tasulised (vaata ka küsimuse 6 vastust). Krediidikonto lepingu rikkumisel peatatakse Sinu õigus krediidikontot kasutada.

Kui viivitus on kestnud üle 30 päeva ning võlgnetav summa on suurem kui 30 eurot, siis võime edastada andmed lepingu rikkumise kohta Creditinfo Eesti AS ja/või Krediidiregister OÜ maksehäireregistrisse, mis jäävad seal nähtavaks 5 aasta jooksul ka pärast seda, kui oled võlgnevuse tasunud.

Kui oled täielikult või osaliselt viivituses juba 3 üksteisele järgneva tagasimaksega, siis võime lepingu üles öelda ning nõuda koheselt kogu laenu tagastamist ja muude lepingust tulenevate maksete tasumist.

Kui oled lepingut muud moodi rikkunud (nt kui oled esitanud olulisi valeandmeid), võime samuti lepingu üles öelda ja nõuda lepingust tulenevate maksete kohest tasumist ning lisaks leppetrahvi summas 31,95 eurot.

Kui pärast lepingu ülesütlemist kogu võlga ei tasuta, siis võime võla sissenõudmise delegeerida inkassoettevõttele ja/või pöörduda võla sissenõudmiseks kohtu poole ning sel juhul lisanduvad võlale ka need menetluskulud.

Kohtumenetluse järel on meil õigus algatada täitemenetlus, mille käigus kohtutäitur arestib ja müüb võla katteks võlgniku vara ja teostab kinnipidamisi võlgniku sissetulekutest. Samuti on võimalik eraisiku pankrotimenetluse algatamine, kui selgub, et võlgnik on püsivalt maksejõuetu ega suuda oma kohustusi laenuandja ees täita.

9. Kas ma saan oma laenu tagasi maksta ennetähtaegselt?

Jah, sul on õigus laen ennetähtaegselt tagastada. Selleks esita meile palun eelnevalt avaldus, kuhu pane kirja:

 • oma nimi,
 • isikukood,
 • lepingu number,
 • avaldus, et soovid laenu ennetähtaegselt tagastada,
 • kuupäev, millal soovid laenu tagastada,
 • avalduse kuupäev ja oma allkiri.

Seejärel tuleb tasuda Sul summa, mis on vajalik kõigi lepingust tulenevate rahaliste kohustuste täitmiseks. Intress tuleb tasuda kuni päevani, mil toimub laenu tagastamine.

Lisaks on meil õigus nõuda ennetähtaegse tagastamise korral hüvitist, mille suurus on 1% ennetähtaegselt tagastatud laenust, kui lepingu lõpuni on jäänud rohkem kui 1 aasta ja 0,5% ennetähtaegselt tagastatud laenust, kui lepingu lõpuni on jäänud vähem kui 1 aasta.

10. Kuidas ma saan teada täpse summa, kui soovin laenu tagasi maksta ennetähtaegselt?

Võid meile igal ajal kirjutada või helistada ja küsida summa suurust Sinu poolt määratud kuupäevaga. Võid küsida ka andmeid, millest summa koosneb. Igal ajal saad oma laenu kohta andmeid vaadata Credit24 iseteenindussüsteemis.

11. Kas ma maksan vähem intressi, kui maksan laenu või selle osa tagasi ennetähtaegselt?

Jah. Sinult nõutav intress sõltub Sinu kasutuses olevast põhisumma suurusest ja ajast, kui kaua seda kasutad.

12. Kas laenuandja saab minu lepingut muuta?

Jah, kuid ainult vastavalt lepingus kokku lepitud tingimustele.

Lepingu üldtingimusi võime ühepoolselt muuta, kui muudatus on vajalik üldtingimuste vastavusse viimiseks õigusaktide või -praktikatega. Krediidikonto leping, mis on tähtajatu, annab meile õigus muuta ka krediidikonto limiiti, intressimäära ja kohaldatavaid tasusid, kui selline muudatus on põhjendatud krediidiriski suurenemise või vähenemisega või sellise riski juhtimisega või muude kulude suurenemise või vähenemisega. Samuti võime aeg-ajalt uuendada oma hinnakirja.

13. Kas minule teatatakse sellest ette, kui laenuandja kavatseb minu lepingus muudatusi teha?

Jah, lepingu tingimuste muutmisest teavitame Sind tavapäraselt vähemalt 1 kuu ette, misjärel on Sul õigus leping 1 kuu jooksul üles öelda, kui Sa muudatustega ei nõustu. Hinnakirja muudatustest teavitame Sind esimesel võimalusel.

14. Kas ma saan midagi teha, kui mul on lepingu või laenuandja tegevuse osas kaebusi?

Jah. Kõigepealt tuleks pöörduda probleemiga meie poole, et olukorda arutada ja leida võimalused kokkuleppe saavutamiseks.

Kui meie poolt pakutud lahendused Sind ei rahulda, siis on alati õigus pöörduda oma õiguste välja selgitamiseks ja nende kaitseks tarbijakaitse poole (Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet) infopäringuga, kaebusega või teabenõudega (nõuandetelefon 620 1707, e-post: info@ttja.ee, avalduste esitamine tarbijavaidluste komisjonile https://komisjon.ee/et/avalduse-esitamine).

15. Kas mul on muid õigusi ja kohustusi?

Jah. Seadus annab Sulle muid õigusi ja kohustusi. Samuti pead LUGEMA OMA LEPINGUT väga hoolikalt. Tutvu krediidikonto lepingutingimustega siin ja väikelaenu lepingutingimustega siin.

Võta küsimuste korral julgesti ühendust meie klienditeenindusega täiendavate selgituste saamiseks.